top of page

Privacy

 

 

Touch of Being

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://touchofbeing.nl

Email: elleshoogeboom@gmail.com

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Touch of Being verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aangeraden wordt dan ook aan ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht het zo zijn dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via elleshoogeboom@gmail.com, dan zal deze informatie verwijderd worden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Touch of Being verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

- Touch of Being analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Touch of Being verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Touch of Being verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we zijn aangegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Touch of Being gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijn van de gegevens

Touch of Being bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er wordt een uiterlijke bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd, zoals de belastingdienst hanteert.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touch of Being en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat laatste betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Touch of Being beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigerren of te verwijderen of wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar elleshoogeboom@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Touch of Being zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Touch of Being wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Touch of Beingt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elleshoogeboom@gmail.com.

 

-

bottom of page